Úvod

Jako provozovatel webových stránek http://balancevzivote.cz/ (dále jen „webové stránky“), díky kterým mohu různým způsobem komunikovat s řadou lidí, je mou povinností jednoduchým a srozumitelným způsobem informovat všechny dotčené osoby, jakým způsobem získávám v rámci webových stránek zejména kontaktní údaje těchto osob a jakým způsobem s těmito informacemi dále pracuji v postavení tzv. správce osobních údajů, a to s maximálním respektem k soukromí dotčených osob.

Jako odpovědný správce osobních údajů, které Vás jako fyzickou osobu mohou přímo či nepřímo identifikovat, usiluji především o to, aby takové údaje byly zpracovávány maximálně transparentně a současně byly chráněny před jejich možným zneužitím. Veškeré informace bez ohledu na jejich formu, které mají charakter osobních údajů, se snažím zpracovávat plně v souladu s aktuální právní úpravou, tj. především dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a případně dalšími zvláštními právními předpisy. Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) se Vám pokusím jednoduše a srozumitelně vysvětlit, za jakých podmínek dochází ke zpracování osobních údajů, které mi přímo poskytnete nebo jinak zpřístupníte při používání webových stránek.

Proč a jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Sdílení materiálů dostupných ke stažení na webových stránkách

Jedním ze způsobu, kterým sdílím praktické poznatky ze svého života je především Ebook a případně další elektronické materiály, které je možné stáhnout na naších webových stránkách. Pro získaní těchto materiálů je třeba zadat Vaše jméno a emailovou adresu do příslušného elektronického formuláře na našich webových stránkách. Teprve poté, co potvrdíte, že jste oprávněným uživatelem dotčené emailové schránky, bude Vám automaticky odeslán na Vámi uvedenou emailovou adresu vybraný obsah. Vaše kontaktní údaje získané výše uvedeným způsobem na základě Vašeho dobrovolného souhlasu budou využity k tomu, abych s Vámi mohla sdílet užitečné materiály a následně Vás případně kontaktovat a informovat o dalších případných materiálech, novinkách a jiných informacích průběžně doplňovaných na webové stránky. Svůj souhlas udělený při vyplňování elektronického formuláře na dobu neurčitou můžete samozřejmě kdykoli v době jeho trvání jednoduše odvolat, a to i v rámci každé jednotlivé emailové zprávy, kterou Vám kdykoli poté zašlu.

Zodpovídání otázek a žádostí

Pokud se na mne obrátíte prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře dostupného v sekci „Kontakt“, nebo v sekci „Jak to řeším já“, případně prostřednictvím zde uveřejněných kontaktních údajů s jakýmkoli dotazem či žádostí, udělám maximum pro to, abych Vám co nejdříve odpověděli. Veškeré Vaše osobní údaje, které mi v této souvislosti sdělíte, budu zpracovávat za tímto účelem maximálně po dobu jednoho roku od jejich získání, a to na základě mého oprávněného zájmu. Během této doby bude Vaše žádost či dotaz vyřízen důvěrným způsobem.

Ve vybraných případech, kde to uznám za vhodné a užitečné i pro ostatní uživatele webových stránek, bude Vaše otázka, případně její podstatná část, uveřejněna společně s mou odpovědí v příslušné sekci na webových stránkách, a to s uvedením Vašeho křestního jména a věku.

Zasílání novinek na email

V případě, že budete mít bez dalšího zájem, aby Vám byly zasílány novinky a informace o průběžně doplňovaném obsahu webových stránek, stačí vyplnit k tomu určený elektronický formulář dostupný na webových stránkách. Vaše osobní údaje budu za tímto účelem zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, a to až do doby, kdy svůj souhlas odvoláte. Svůj souhlas udělený při vyplňování elektronického formuláře na dobu neurčitou můžete samozřejmě kdykoli v době jeho trvání jednoduše odvolat, a to i v rámci každé jednotlivé emailové zprávy, kterou Vám kdykoli poté zašlu. Emaily s novinkami Vám nebudu posílat příliš často a budu se maximálně snažit, aby pro Vás byl jejich obsah zajímavý.

Cookies

Vaše osobní údaje, které jsou prostřednictvím webových stránek zpracovávány, představují i tzv. cookies, tj. síťové identifikátory, které slouží pro rozlišení jednotlivých počítačů a uložení nastavení některých služeb, které v rámci webových stránek využíváte. Prostřednictvím informačního banneru se Vás snažím transparentně informovat o použití cookies v rámci webových stránek.

Cílem používání cookies není Vás nijak omezovat, ale naopak zpříjemnit a zkvalitnit využívání webových stránek a přizpůsobit vzhled a fungování těchto stránek Vašim potřebám a preferencím při každé jejich návštěvě. Námi používané cookies rozhodně neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů o Vaší osobě.

V rámci webových stránek tak jsou používány na základě oprávněného zájmu pouze takové cookies, které jsou třeba pro analýzu návštěvnosti webových stránek a pro ověření, zda jsou tyto stránky pro Vás stále zajímavé a neklesá jejich návštěvnost. Běžně používané internetové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. Pro detailnější informace použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.  V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Používáním webových stránek dle nastavení Vašeho prohlížeče berete na vědomí podmínky použití cookies dle těchto zásad.

Komu Vaše osobní údaje zpřístupňuji?

Kromě případů, kdy bych byla povinna na základě příslušných právních předpisů předat Vaše osobní údaje případným orgánům veřejné správy, zpřístupním Vaše osobní údaje pouze k tomu smluvně pověřeným zpracovatelům, kteří se podílí mým jménem a dle mých pokynů na zpracování Vašich osobních údajů jako jsou provozovatelé IT systémů využívaných při provozu webových stránek, zasílání novinek a zpřístupňování materiálů dostupných ke stažení na webových stránkách a dalších administrativních služeb.

Jak zabezpečuji Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou u mne v bezpečí. Abych zamezila neoprávněnému přístupu a zneužití Vašich osobních údajů, zavedla jsem a průběžně kontroluji přiměřená bezpečnostní opatření jak technického, tak organizačního rázu. Získaná data jsou uložena na zabezpečených serverech s kontrolovaným přístupem. Snažím se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav a vývoj technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

K předání osobních údajů do Spojených států amerických vůči zpracovateli, který zajišťuje zasílání novinek a zpřístupňování materiálů dostupných ke stažení na webových stránkách dochází při dodržení všech podmínek tzv. programu štít soukromí, čímž je zajištěna odpovídající úroveň ochrany takto předaných osobních údajů.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte předně právo kdykoliv odvolat svůj případný souhlas s jejich zpracováním, který mi kdykoli udělíte dle těchto zásad. Vezměte však na vědomí, že odvoláním dříve uděleného souhlasu není dotčena zákonnost zpracování již provedeného na základě tohoto souhlasu.

Za podmínek blíže stanovených v kapitole třetí GDPR máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údaje dle této Politiky následující práva:

  • Právo na přístup k osobním údajům, které Vám umožňuje získat informaci, zda jsou konkrétní osobní údaje správcem zpracovávány, bližší informace o podmínkách případného zpracování a také přístup ke kopii zpracovávaných údajů;
  • Právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo na jejich doplnění;
  • Právo na výmaz osobních údajů, pokud nebude existovat žádný jiný právní důvod pro jejich další zpracování;
  • Právo na přenesení osobních údajů jinému správci;
  • Právo vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů prováděného pro účely oprávněného zájmu správce.

Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictví kontaktního formuláře na webových stránkách nebo emailem na adrese: michaela@balancevzivote.cz. Stejným způsobem se můžete na mne obracet s jakýmikoli dalšími dotazy či připomínkami k podmínkám zpracování svých osobních údajů. Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít za to, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů.

RNDr. Michaela Hrdličková, MBA

V Praze x. dubna 2019